Polityczna gotowość Austrii do przyjęcia danego Państwa ubiegającego się o akcesję.

Małgorzata Bartoszek

Sprawa akcesu Chorwacji.

Chorwacja jest państwem, które ma największe szanse na wejście do Unii Europejskiej. Negocjacje rozpoczęto w 2005 roku. Prawdopodobny termin zakończenia negocjacji to pierwsza połowa 2011 roku, zaś wejście do Unii Europejskiej może nastąpić w 2012 roku.
Austria była jednym z pierwszych krajów świata, które uznały chorwacką niepodległość, jest najważniejszym inwestorem zagranicznym w Chorwacji.
Jest głównym zwolennikiem przyjęcia Chorwacji do Unii Europejskiej. Głównym argumentem krajów (w tym Austrii) popierających kandydaturę Chorwacji jest jej członkostwo w ONZ, NATO, Radzie Europy, OBWE, WTO oraz CEFTA. Znaczącym faktem są podjęte reformy demokratyzacji i reformy gospodarcze a rozszerzenie Unii na Zachodnie Bałkany przyczyni się do rozwoju stabilizacji tego regionu. Nie bez znaczenia jest to, że Chorwacja jest silnie związana i utożsamia się z kulturą europejską. Może poszczycić się bardzo dobrze rozwiniętą turystyką oraz stosunkowo dobrą kondycją gospodarki (lepsze wskaźniki statystyczne niż Bułgaria, która przystąpiła do Unii Europejskiej w 2007 roku. Chorwacja rozpoczęła działania mające na celu ochronę mniejszości narodowych, uwzględniła parytet w zatrudnianiu w państwowych instytucjach przedstawicieli mniejszości narodowych. Propaguje tolerancję i pojednanie. W 2006 roku parlament chorwacki podjął decyzje o wyznaczeniu strefy ekologicznej i połowowej wobec państw członkowskich Unii Europejskiej. Widoczne jest wyraźne poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego. Pochwalone zostało podniesienie skuteczności chorwackiego systemu sądownictwa oraz wprowadzenie poprawek do konstytucji. Największym wyzwaniem dla Chorwacji (według Parlamentu Europejskiego) jest reforma administracji publicznej, walka z korupcją, umożliwienie powrotu uchodźcom oraz restrukturyzacja stoczni.

Sprawa akcesu Turcji.
Proces negocjacyjny w sprawie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej formalnie rozpoczął się 14 kwietnia 1987 roku. Od 1963 roku Turcja posiada status Członka Stowarzyszonego. Negocjacje Turcji z Unią Europejską rozpoczęły się 3 października 2005 roku.
Austria jest najbardziej krytycznie ze wszystkich państw Unii Europejskiej nastawiona wobec przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Przeprowadzone sondaże wykazały, że aż 80% badanych odrzucało możliwość Tureckiej akcesji. Austria opowiedziała się za zorganizowaniem referendum wśród swoich obywateli w przypadku gdyby Unia zgodziła się na wejście Turcji do Unii Europejskiej. Austria zajęła takie samo stanowisko jak Francja która zaproponowała Turcji „uprzywilejowane partnerstwo” zamiast pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, jednak Turcja odrzuciła tą propozycję. Głównymi przeszkodami w wejściu Turcji do Unii Europejskiej jest uznanie Republiki Tureckiej Cypru Północnego jedynie przez Ankarę. Turcja odmówiła otwarcia swoich portów lotniczych i morskich dla jednostek Cypryjskich. Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko przystąpieniu Turcji do Unii europejskiej jest to, że tylko 3 % powierzchni tego kraju leży w geograficznie definiowanej Europie. Faktem jest również to, że turecka gospodarka jest dość duża i słabo rozwinięta, co mogłoby spowodować dodatkowe koszty dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejnym niesprzyjającym argumentem do wejścia Turcji do Unii Europejskiej jest fakt, iż Turcja leży w islamskim kręgu kulturowym, zaś Europa w chrześcijańskim przez co nie utożsamia się z kulturą i mentalnością Europejską oraz może doprowadzić do rozluźnienia więzi kulturowych i spowolnienia procesów integracyjnych. Ponadto Turcja dzieli ponad tysiąc kilometrów granicy z krajami Bliskiego Wschodu: Iranem, Irakiem i Syrią, co budzi niepokój krajów członkowskich UE, gdyż wolny przepływ ludzi mógłby ułatwić terrorystom islamskim przedostanie się na tereny Europy. Kontrowersje budzi również polityka Turcji wobec Kurdów, oraz nieuznawanie ludobójstwa popełnionego przez Turcję na ludności Ormiańskiej na początku XX wieku oraz teraźniejsze utrzymywanie embarga gospodarczego i zamknięcie granicy. Dodatkowym argumentem niesprzyjającym wejściu Turcji do Unii Europejskiej jest łamanie praw kobiet (prawo do popełniania tak zwanych „honorowych zabójstw”) oraz wyjątkowo niski procent kobiet obecnych na tureckim rynku pracy, łamanie praw związków zawodowych oraz ograniczony sądowo dostęp do wybranych mediów.

Sprawa akcesu Ukrainy:

Negocjacje w sprawie szerszego porozumienia Unia Europejska – Ukraina podobnego do układów stowarzyszeniowych rozpoczęto w marcu 2007 roku. Współpraca Unii Europejskiej z Ukrainą dotyczy między innymi stworzenia wspólnej przestrzeni społecznej, opracowania i realizacji strategii transportowej, która miałaby przyczynić się do rozwoju korytarzy transportowych. Unia Europejska i Ukraina chcą, by negocjacje w sprawie umowy stowarzyszeniowej zakończyły się jeszcze w tym roku. Szacuje się, że dokument ten może zostać uzgodniony przed kolejnym szczytem Unia Europejska- Ukraina, który odbędzie się w grudniu w Kijowie. Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła prawo złożenia wniosku w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej w październiku 2010 roku.
Austria jest zwolennikiem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Postawę swą argumentuje członkostwem Ukrainy w ONZ, Radzie Europy, OBWE, WTO. Ważnym argumentem jest również położenie geograficzne Ukrainy. Ukraina jest silnie związana i utożsamia się z kulturą europejską.

Bibliografia:
1. http://portalwiedzy.onet.pl/137290,,,,chorwacja_a_unia_europejska,haslo.html
2. Skowron A. „Turcja w Unii Europejskiej” Opole 2006